Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Uitgangspunten bij de onderwijsvisie

Onderwijskundige doelen
Dit zijn de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs zijn omschreven.

 • Identiteit van het openbaar onderwijs
  Een openbare school staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
 • Kenmerken hierbij zijn:

  • Actieve pluriformiteit; dat wil zeggen dat er vanuit de scholen op een actieve wijze omgegaan wordt met de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan;
  • Emancipatie en tolerantie; dat wil zeggen dat in een openbare school de principiële gelijkwaardigheid wordt gegarandeerd en verschil in opvattingen wordt getolereerd;
   Algemene toegankelijkheid; de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging;
  • Godsdienst- en vormingsonderwijs; de openbare school dient gelegenheid te geven voor het volgen van godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs.
 • Kwaliteit van het onderwijs
  Iedere school voldoet, ondanks verschillen en eigenheden, inhoudelijk en in technische zin aan de kwaliteitsnormen die de Inspectie hanteert in het kader van het PKO (periodiek kwaliteitsonderzoek) en het JO (jaarlijks onderzoek).
  Daarnaast zal elke school vanuit haar eigen onderwijsvisie de eigen kwaliteitsnormen moeten aanscherpen.
 •  

 • Zorg binnen het openbaar onderwijs
  Het openbaar basisonderwijs moet voor alle kinderen bereikbaar zijn. Het gaat daarbij vooral om de differentiatie naar leervaardigheden. Kinderen moeten, ondanks handicaps, leerstoornissen of gedragsproblemen op de openbare school een adequate opleiding kunnen krijgen. Ditzelfde geldt voor hoogbegaafde en getalenteerde kinderen. Natuurlijk zal in een enkel individueel geval deze doelstelling niet haalbaar blijken. De speciale school voor basisonderwijs is dan een aanvullende voorziening. Ook andere nog meer gespecialiseerde vormen van speciaal onderwijs kunnen in beeld komen.
  Uitgangspunt is echter, dat alle kinderen in principe binnen het "gewone" basisonderwijs tot hun recht komen.
 •  

 • School voor en van de gemeenschap
  De openbare school heeft een pedagogisch klimaat waarin kinderen serieus genomen worden. De openbare school maakt tegelijkertijd deel uit van de samenleving.
  Wil het openbaar onderwijs waarmaken dat zij een onderwijsvoorziening voor iedereen is, dan moet de school ouders en de omgeving serieus nemen en betrekken bij de vormgeving van de school.
 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl