Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Organisatiestructuur

De Mare, Stichting openbaar basisonderwijs Salland (kortweg: Stichting de Mare) is op 1 januari 2006 ontstaan als gevolg van een fusie van de besturen voor openbaar basisonderwijs in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.
Wettelijk is bepaald dat een stichting werkt conform statuten. Basis voor Stichting de Mare zijn de statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Olst-Wijhe van 30 november 2004. Na 30 november 2004 hebben tot dusver drie statutenwijzigingen plaatsgevonden:

  • Een wijziging per 1 december 2005 als gevolg van de bestuurlijke fusie van het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe;
  • Een wijziging per 13 november 2006 als gevolg van de wijziging van de naam "Stichting Openbaar Primair Onderwijs Raalte en Olst-Wijhe" in "De Mare, stichting openbaar basisonderwijs Salland";
  • Een wijziging per 01 januari 2015 in het kader van scheiding tussen bestuur en toezicht mede vanwege de Wet Goed Onderwijs.


Het uitgangspunt is de "lijnorganisatie" (zie organogram):
Raad van Toezicht —> directeur/bestuurder —> directeur onderwijsteam
De schooldirectie van Stichting de Mare wordt gevormd door de vijf directeuren van vijf onderwijsteams. Samen met de directeur/bestuurder vormen zij het management van de organisatie. Voorstellen voor nieuw gemeenschappelijk ofwel "schooloverstijgend" beleid worden gevormd in het overleg van het management, het MO, dat maandelijks wordt gehouden. Formeel gezien brengen de directeuren onderwijsteams ten aanzien van een voorstel voor nieuw gemeenschappelijk beleid advies uit aan de directeur/bestuurder. Wanneer het advies positief is en de directeur/bestuurder dit volgt, komt het betreffende voorstel een stap verder in het besluitvormingsproces.
De uitwerking en verdeling van taken tussen Raad van Toezicht, directeur/bestuurder en directeuren onderwijsteams is vastgelegd in het Managementstatuut. Dit statuut is terug te vinden onder Hoofdstuk 8 als onderdeel van het Handboek Goed Onderwijsbestuur "Professioneel Toezicht op hoofdlijnen". (zie bestand hieronder) 

Elke individuele school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze wordt gevormd door een evenredige vertegenwoordiging van ouders en teamleden van de school.
Op verzoek van de MR kan de directeur zitting nemen in een MR-vergadering voor advies of toelichting.
Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze wordt gevormd door één ouder en één teamlid van elke MR. Voornemens voor gemeenschappelijk beleid worden in de GMR aan de orde gesteld. Op verzoek van de GMR neemt de directeur/bestuurder zitting in de GMR-vergaderingen voor advies of toelichting. Soms schuift een staflid aan voor advies of toelichting op een specifiek beleidsonderwerp, vaak op verzoek van de algemeen directeur.
Zowel de MR als de GMR werken conform een eigen reglement. Hierin worden onder meer hun bevoegdheden beschreven.


Stichting de Mare beschikt over een (op dit moment) drie leden tellend stafbureau en een extern medewerker die ondersteuning biedt op het gebied van Huisvesting. Het stafbureau verleent ondersteuning aan het management op het gebied van (gemeenschappelijk) financieel beleid, personeels- en formatiebeleid, onderwijskundig beleid, veiligheidsbeleid en huisvesting.
Op dit moment verleent het stafbureau daarnaast administratieve ondersteuning aan het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), op verzoek van deze organen. Personeelsleden met vragen over rechtspositionele zaken kunnen ook bij het stafbureau terecht.
Het stafbureau wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder en wordt ondersteund door een administratiekantoor (het onderwijsbureau in Meppel).
De directeur/bestuurder en het stafbureau zijn gehuisvest in het pand Schoolplein Salland (1e verdieping), Monumentstraat 55, 8102 AK in Raalte. (postadres: Postbus 45, 8100 AA  Raalte, telefoonnummer: 0572-347290, e-mail: info@de-mare-scholen.nl).

Te downloaden bestanden:
Naam
Bestandsnaam
Datum
 Handboek Goed Onderwijsbestuur D431_Handboek Goed Onderwijsbestuur Professioneel Toezicht op hoofdlijnen def..doc 13-07-2015
 Organogram D006_ORGANOGRAM STICHTING DE MARE.pdf 26-02-2007

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl