Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

Beheer

Obs Tellegen

Logo 18NQ


Schoolconcept
Basisschool Tellegen is een openbare basisschool. De school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. We willen de kinderen op school respect bijbrengen voor mensen uit eigen en andere culturen. Wij willen, dat elk kind, ongeacht zijn levensbeschouwelijke en maatschappelijke achtergrond, zich op school thuis voelt. Daarom zullen levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen van verschillende kanten worden belicht. Als openbare school staan wij open voor ieders godsdienst of levensbeschouwing en zullen dat ook bij het onderwijs eerbiedigen. Op 1 oktober 2009 werd obs Tellegen bezocht door 101 leerlingen in 5 groepen.


Hieronder wordt aangegeven hoe wij met elkaar willen werken en wat daarbij onze uitgangspunten zijn.


Leerinhouden
Wij streven er naar de dagtaak voor de groep zichtbaar te maken, dit kan zijn door te werken met dagritmekaarten, een taakkaart per kind of op het bord aan te geven wat het programma voor die dag is. De situaties in de maatschappij zijn voor ons uitgangspunten voor de stof die wij met de kinderen behandelen. Naast kennisoverdracht besteden wij ook veel aandacht aan vaardigheden op creatief, emotioneel en motorisch gebied.

Werkvormen
Ons uitgangspunt is dat leren plaats vindt door te doen. Kinderen leren verschillend. Daarom worden verschillende werkvormen tegelijk gehanteerd in de groep. Daarnaast worden er, met name in de onderbouw, veel oefen/praktijksituaties in de klas gecreëerd. Door de hele school proberen wij met een uitdagende leeromgeving en uitdagende methodes de kinderen uit te dagen en hun leergierigheid te stimuleren.

Opvoedings- en onderwijsstijl
Een succeservaring geeft een kind vertrouwen, wij streven er naar de kinderen dit zo vaak en zo veel mogelijk te laten ervaren. Als er klassikaal uitgelegd is gaan de kinderen zelf aan het werk. Kinderen die niet verder kunnen, geven dit aan door hun vinger op te steken, de leerkracht komt dan langs. Derhalve worden de kinderen op hun eigen plek (tafeltje) geholpen. Het streven is zoveel mogelijk kinderen individueel te helpen. Daarnaast is het streven de kinderen elkaar zoveel mogelijk te laten helpen. Dit is niet altijd mogelijk want voor de rust in de groepen is het ook noodzakelijk dat de kinderen individueel werken. De leerkracht treedt op als leider en begeleider, zo speelt hij van tijd tot tijd ook mee op de speelplaats of in de klas. Leerkrachten hebben respect voor en vertrouwen in kinderen. Onder begeleiding van de leerkracht nemen kinderen duidelijk hun eigen beslissingen.

Groeperingsvormen
Het is wenselijk dat de kinderen zoveel mogelijk in kleine groepjes zitten. De bestaande situatie maakt dit echter niet altijd mogelijk.

Middelen

Daar wij het een goede zaak vinden dat leerlingen leren samen werken, is het bij ons vanzelfsprekend dat leerlingen af en toe samen uit één boek werken. Kinderen moeten verantwoording leren voor zichzelf, voor anderen en voor materialen. Hierbij hoort ook het leren samenwerken en samenspelen. Ons gebouw is aangepast aan onze onderwijskundige uitgangspunten. Wij gaan doordacht om met onze materialen. De groepen hanteren een rouleersysteem, het materiaal kan daardoor in meerdere groepen worden gebruikt. Er is sprake van voldoende computers gekoppeld aan Kennisnet.


Ouders en omgeving

De ouders van de school zijn heel actief betrokken. Zij organiseren onder andere de feesten. Daarnaast hebben zij een actieve rol bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op school. Ouders komen gemakkelijk bij de leerkrachten of directie als zij vragen of opmerkingen hebben. Ouders helpen bij het geven of ondersteunen van onderwijs, hierbij valt te denken aan leesouders, handvaardigheidouders en computerouders. Er is een goede samenwerking met de scholen van andere denominaties in de directe omgeving.


Zorgbreedte

Wij willen het liefst alle kinderen op school helpen. Om problemen rondom kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, is een leerling-spreekuur ingesteld. De Intern Begeleider (IB-er) bespreekt dan de leerlingen met de groepsleerkracht. Wij vinden het ten aller tijden van belang dat kinderen hier of elders specialistische hulp kunnen krijgen. Wij willen per definitie de zorg zoveel mogelijk in de groep geven. Wel is bij ons op school beperkt Remedial Teaching (RT) buiten de groep mogelijk, hier worden die kinderen geholpen, waarvoor een individuele benadering gewenst is. Naast beperkte RT-activiteiten, vindt ook de begeleiding van de rugzakleerlingen buiten de groep plaats. Het maken van handelingsplannen zien wij als erg belangrijk voor de ontwikkeling van de zorgkinderen. Wij beschikken over een helder draaiboek omtrent de zorg op school. De computer wordt steeds meer een geïntegreerd medium op school als het gaat om remediëring.


Evaluatie
Evalueren heeft naar ons idee alleen zin als er werkelijk iets mee gedaan wordt. Als team komen we daardoor steeds weer een stukje verder in onze doelstellingen. Al het reilen en zeilen bij ons op school wordt open en eerlijk met elkaar besproken. Open communicatie is dan ook onontbeerlijk om goed te kunnen evalueren. Belangrijk is het, om kritisch en met regelmaat naar de schoolorganisatie te kijken door verschillende invalshoeken te evalueren, om zo nodig onze doelen bij te stellen.


Levensbeschouwelijke identiteit
Iedereen is bij ons op school welkom. De visie van Stichting de Mare is ons uitgangspunt, deze vormen de kaders waarbinnen iedere leerkracht naar eigen inzicht invulling geeft.

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl