Zoek

Nieuws

Vacature leerkracht groep 1 voor obs De Vogel...
Lees verder

Stichting de Mare zoekt een lid Raad van Toez...
Lees verder

OPEN HUIS Basisscholen gemeente Raalte. Op w...
Lees verder

Inloggen

BeheerOBS Ter Stege 

Iedereen is welkom!

Openbare basisschool Ter Stege is uit beginsel een ontmoetingsschool met ruimte voor verschillen. De school staat open voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Een kleurrijke school, dus een prima plek om in het net zo kleurrijke Nederland je plaats te leren bepalen. Te leren wat respectvol omgaan met elkaar eigenlijk betekent.

Erkennen en accepteren dat een ander ánders kan en mag zijn.

Dat is een levenslang leerproces, waar je, naar ons idee, zo vroeg mogelijk mee moet beginnen. We besteden dan ook actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Veiligheid en plezier op school en een vriendschappelijke omgang met elkaar staan hier centraal.

 

Ter Stege is gelegen in Olst-dorp en gehuisvest in een ruim, functioneel en licht gebouw. Onder hetzelfde dak vindt u de Peuterspeelzaal en de Buitenschoolse Opvang, de Musketier. De school heeft rond de 150 leerlingen, die verdeeld zijn over 7 à 8 groepen. Het team bestaat uit 11 leden, waarvan vier fulltimers, en zeven parttimers, onder wie een vakleerkracht bewegingsonderwijs.


Samen Leren & ...

  • ˜ We zijn een Coöperatieve school

Onze nadruk ligt op samenwerken. We oefenen daarin dagelijks en brengen dit in praktijk met specifieke werkvormen. Met en tussen de kinderen, tussen de leerkrachten, en met de ouders. We gaan daarbij uit van de kenmerken van het adaptieve onderwijs.

Dit betekent dat we rekening houden met de behoeften aan goede relaties. Aan het gevoel hebben dat als je iets wilt, het ook zal lukken. En dat je daar zelf een bepalende rol in speelt. Daarin stimuleren en ondersteunen we de kinderen en elkaar. Heel belangrijk daarin is het geven van vertrouwen. Je kunt het!

  • ˜ We zijn een Lerende school

We vormen een zeer ervaren en op elkaar ingespeeld team. We zijn ieder jaar weer bezig onze kennis en vaardigheden door teamscholing uit te breiden en af te stemmen op de behoeften van de kinderen en daarmee ook van de ouders.

We betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden.

We vinden ook tijd voor elkaar. We hebben plezier in ons werk. Redenen waarom het ziekteverzuim al jaren zeer laag is. We zijn een open en laagdrempelige school. Graag gaan we met anderen in gesprek over wat goed gaat en beter kan.

  • ˜ We zijn een Kanjerschool

Als gecertificeerde Kanjerschool mogen we gebruik maken van de Kanjertraining.

Met als doel dat kinderen positief over zichzelf en anderen leren denken. De Kanjertraining geeft de kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Kinderen hebben zo minder last van sociale stress.

Ze kunnen zich beter concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De Kanjertraining richt zich op alle groepen van de school. De Kanjertraining probeert elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een kanjer zijn!?

 

 

... & Goed Presteren

  • ˜ We vinden taal, lezen en rekenen belangrijk

We hebben lang geleden gekozen voor het benadrukken van de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen. Niet om een hoge Cito-score te halen, maar met die basisvaardigheden leggen we een solide basis voor de verdere schoolcarrière en latere loopbaankansen.

  • ˜ We halen goede resultaten

Naast fysieke en sociale veiligheid vinden wij goede resultaten heel belangrijk.

Onze resultaten, waaronder de Cito-scores, liggen ruim boven het landelijke en het regionale gemiddelde. De inspectiegegevens zijn positief.

  • ˜ We gebruiken moderne lesmethoden en materialen

Om goed te kunnen presteren maken we gebruik van moderne lesmethoden en materialen, waaronder digitale schoolborden in alle lokalen en een compleet nieuw computernetwerk.

 

Goed presteren gaat bij ons op school zeker niet ten koste van de sociale, de opvoedkundige en de "lichtere" aspecten van het naar school gaan. De goede resultaten zijn niets anders dan een uitvloeisel en een bevestiging van ons motto: Samen Leren & Goed Presteren.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over o.b.s. Ter Stege? Dan kunt u de schoolgids aanvragen bij de school of bekijken op onze website (www.obsterstege.nl) Naast de papieren en digitale informatie staat  ook de schooldeur altijd voor u open.

Wilt u een persoonlijk gesprek voor meer informatie? Wilt u de sfeer van de school proeven tijdens de lesuren? Dan bent u altijd van harte welkom.

U kunt telefonisch een afspraak maken met Hessel Luesink, directeur van de school.

Hij zal u graag over de school vertellen en u kennis laten maken met de teamleden, waardoor u zich een beter beeld kunt vormen van o.b.s. Ter Stege.

 

o.b.s. Ter Stege                                tel. 0570 - 561805

Ter Stegestraat 23                             www.obsterstege.nl

8121 XB Olst                                     obsterstege@de-mare-scholen.nl

 
Monumentstraat 55d
8102 AK Raalte
Postbus 45
8100 AA Raalte
T 0572 - 347290
F 0572 - 347295
info@de-mare-scholen.nl